RS JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantara No. 80 Jebres Surakarta 57216
  (0271) 641442
  rsjd_surakarta@yahoo.com
Social Media Link

© Copyright by SIM-RS RS Jiwa daerah Surakarta